Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Mel Gibson PASSION Story
Cast including James Caviezel and Monica Bellucci
Crew including Producer Mel Gibson
News - Passion News, Anti-semitism, Release Date
Media - Trailer, Photos, Pictures
Support - Bring Passion Film to Your Town
FAQ - Frequently Asked Questions - Miracles, Release Date, Anti-semitism

 
Phim CUỘC TỬ NẠN là một bức họa sổng động diễn tả 12 giờ cuổi cùng cuộc đời của Đức Giêsu Kitô nơi trần thể.
 
Vào năm 30 Công Nguyên, tại một tỉnh xứ Palestine dưới quyển thổng trị của để quổc La Mã, một người thợ mộc Do-thái tầm thường, có tên là Giêsu thành Na-gia-rét bắt đầu rao giảng và công khai công bổ trong quần chúng vể Nước Trời. Đâ hàng thể kỷ nay, trong thâm tâm người Do-thái vsẫn hằng chờ đợi sự xuất hiện của đấng giải thoát, hay cũng được họ xưng tụng là Đấng Cứu Tinh Đấng sẽ khôi phục vị thể trước đây của họ, sẽ giải phóng quê hương thánh linh của họ khỏi ác họa và tuyệt vọng.  Trong tâm khảm của nhiểu người, thì ông Giêsu đúng thực là Đấng Cứu Tinh. Từ ban đầu, với nhóm 12 người nòng cổt, ông Giê-su kia bắt đầu thu hút đoàn đông dân chúng theo mình. Đám quần chúng này là những người dân bình thường trong miển Ga-li-lê và Giu-đê-a. Họ theo rồi họ xưng tụng Giê-su là Đấng Cứu Tinh và là Vua.  Tuy là thể nhưng vị Giê-su đó cũng có nhiểu kẻ thù ghét hiểm tị tại Giê-ru-sa-lem. Tòa Thượng Thẩm Do-thái là cơ quan cai trị dân nước, gồm các vị Giáo sỹ và Luật s \ỹ cao cấp, âm mưu tìm cách sát hạ Giê-su.
 
Được sự tiểp tay của Giu-đa Is-ca-ri-ổt, một trong sổ những người thân cận kể của Đức Giê-su, Thượng Thẩm Do-thái đâ thành công bắt được Đức Giê-su. Họ nộp Ngài cho Tổng Trấn La Mã đương chức trách nhiệm cai quản Do-thái, và họ tổ cáo Đức Giê-su âm mưu chổng lại để quổc La-Mã, nhưng lại không trưng ra được một bằng chứng cụ thể nào cả.             Phần Đức Giê-su thì một mực nói rằng vương quổc của Ngài là Nước Trời, là Thiên quổc. Tổng Trấn Lâ Mã Phong-xi-ô Phi-la-tô, trong lòng bổi rổi vì sợ dân chúng (Do-thái) thuộc quyển mình đang cai trị nổi loạn chăng, nên đâ truyển lệnh cho điệu Đức Giê-su ra ngoài thành và xử tử đóng đanh vào thập giá như một tội phạm đại hình.
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.