Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

 
 Vào links để rõ thêm vể kỹ thuật và hình ảnh.
 
Đức Giê-su Ki-tô:
James Caviezel
 
Bà Ma-ri-a:
Maia Morgenstern
 
Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na:
Monica Bellucci
 
Gesmas:
Francesco Cabras
 
(Quỷ) Sa-tan:
Rosalinda Celentano
 
Phu nhân của Tổng trấn Phi-la-tô:
Claudia Gerini
 
(Tổng trấn) Phi-la-tô:
Ivano Marescotti
 
Dismas:
Sergio Rubini
 
John:
Hristo Jiukov
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.