Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ


 
Xin hây hỗ trợ phim CUỘC TỬ NẠN. Hây nói với bạn bè vể cuổn phim. Hây cho chúng tôi địa chỉ điện thư của bạn hữu để chúng tôi liên lạc gửi cho họ tin tức qua liên mạng truyển thông và cũng sẽ cho họ biểt họ họ sẽ làm để hỗ trợ việc trình chiểu cuổn phim.
 
Tên 

 
Quổc gia hoặc : 

 
Địa chỉ điện thư của bạn hữu: 

*Mỗi lần chỉ một địa chỉ. Điện thư sẽ chỉ dùng một lần này thôi.
 


 
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.